Baş səhifə
Sədr
Sədr müavini
Haqqımızda
Əsasnamə
Komissiyanın tərkibi
Hesabatlar
Lüğətlər
Kitablar
"Terminologiya məsələləri"
Əlaqə
 
Sözlüklər

TERMİNOLOGİYA KOMİSSİYASININ QƏRARI İLƏ NƏŞR OLUNAN LÜĞƏTLƏR

1. Sayalı Sadıqova. Azərbaycan dilində izahlı fizika-riyaziyyat terminləri lüğəti. Bakı. Elm-1998.

2. S.Babayeva. Azərbaycanca-Rusca və Rusca-Azərbaycanca arxiv terminlərinin qısa izahlı lüğəti. Bakı-1998. 69 səh.

3. Neft və qaz üzrə rusca-azərbaycanca-ingiliscə terminlər lüğəti. Tərtibçi-müəllif: M.M.Abbasov. Bakı-1999. 758 səh.

4. Zirəddin Xasıyev. Heyvandarlıq və əkinçilik terminlər lüğəti. Bakı. Nurlan 2000. 87 səh.

5. Rusca-Azərbaycanca geodeziya, kartoqrafiya və aerofotoqrafiya terminləri lüğəti. Bakı-2001, «İqtisad Universiteti» nəşriyyatı. 447 səh.

6. Rusca-ingiliscə-azərbaycanca baytarlıq terminləri lüğəti. Bakı-Gəncə, 2001, səh.250.

7. Rusca-ingiliscə-azərbaycanca baytarlıq terminlər lüğəti. Bakı-2001. Gəncə. Zahir Salahov, Eynəddin Məmmədov, Aidə Həsənova.165səh.

8. Q.M.Məhərrəmli. «Kino, televiziya, radio terminlərinin izahlı lüğəti» Azərbaycan Milli Ensiklopediyası» nəşriyatı, Bakı, 2002, 348 səh.

9. Nazim Məmmədov. «Rusca-Azərbaycanca fövqəladə hallarla bağlı işlənən terminlərin izahlı lüğəti». «Yeni nəsil nəşriyyatı», Bakı, 2003, 231 səh.

10. Ə.Abbasov, R.Əliquliyev, F.Əliyev. «Rusca-Azərbaycanca-İngiliscə informatika terminləri lüğəti». Bakı, 2003.

11. Abbasqulu Nəcəfzadə. «Azərbaycan çalğı alətlərinin izahlı lüğəti», Bakı, 2003.

12. А.Г.Аббасов., С.А.Садыгова Англо-русский юридический словарь. Баку, «ГАПП-ПОЛИГРАФ», 2003, стр.490.

13. Torpaqşünaslıq və aqrokimya terminləri lüğəti. Bakı, Elm, 2004. Tərtib Q.Məmmədov, M.Babayev, Z.Mövsümov.

14. Aytən Hacıyeva. İngiliscə-azərbaycanca zoometaforizmlər lüğəti. Bakı-Nurlan, 2004.

15. Büdcə terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı. Ekspert nəşriyyatı, 2003. 97 səh.

16. Adil İbrahimov. «İngiliscə-Rusca-Türkcə-Azərbaycanca hüquq terminləri lüğəti». Bakı-Nurlan-2004. 247 səh.

17. Rusca-Azərbaycanca dəmiryolu nəqliyyatı terminləri lüğəti. Bakı-»Çaşıoğlu nəşriyyatı»-2004.671 səh.

18. Gülbəniz Qocayeva. «Rusca-Azərbaycanca texniki terminlərin izahlı lüğəti». Bakı-2004. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası nəşriyyatı. 775 səh.

19. Zirəddin Xasıyev. Azərbaycan dili dialekt və şivələrinin qərb qrupunda heyvandarlıq terminləri lüğəti. Bakı-Nurlan-2004. 146 səh.

20. H.H.Əliyev. «Qaynaq istehsalına aid izahlı terminlər lüğəti». Bakı-2004. 110 səh.

21. Qorxmaz Əliyev, Aybəniz Rüstəmova. «İzahlı diplomatiya terminləri lüğəti». Bakı. Nurlan -2004. 283 s.

22. Qurban Qurbanlı. Rusca-Azərbaycanca dilçilik terminləri lüğəti. Naxçıvan. 2004.135 səh.

23. C.Allahverdiyev, A.Hacıyev, H. Əhmədova. «Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi-statistika ilə bağlı izahlı terminlər lüğəti». Bakı-2004.

24. İ.M.Hüseynov., X.C.Bayramov., Q.Ş.Həsənova. «İngiliscə-Rusca-Azərbaycanca aqrar istehsalı və maşınqayırmasına aid terminlər lüğəti». Bakı-2005. 86 səh.

25. Azərbaycanca-latınca-türkcə qısa biologiya terminləri lüğəti. Bakı-2005.86 səh.

26. Qısa izahlı iqtisadi terminlər lüğəti. Bakı-Nurlan-2005. 493 səh.

27. İzahlı iqtisadi terminlər lüğəti. Bakı-Nurlan-2005 I cild. 535 səh.

28. İzahlı iqtisadi terminlər lüğəti. Bakı-Nurlan-2005 II cild. 545 səh.

29. Təranə Xəlilova. «Azərbaycan dilində izahlı inşaat terminləri lüğəti». Bakı-Nurlan-2005. 113 səh.

30. Q.Məşədiyev, N.Seyidəliyev. «İzahlı onomastik terminlər lüğəti». Bakı-Nurlan-2005. 117 səh.

31. A. Əlizadə Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı-»Nafta press» nəşriyyatı-2005. 679 səh.

32. M.Ə.Musayev, N.S.Abbasov, Q.T.Mustafayev. Rusca-Azərbaycanca zooloji terminlər lüğəti. Bakı-Elm-2005. 336 səh.

33. A.Q.Ağayev. Maliyyə terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı-Elm-2005.

34. Akif Abbaslı. Azərbaycanca-ingiliscə pedoqoji-psixoloji terminlər lüğəti. Bakı-2005. 236 səh.

35. M.Rəhimov. Rusca-Azərbaycanca-ingiliscə kimya terminləri lüğəti. Bakı-Nurlan-2005. 165 səh.

36. İbrahim Zeynalov. İzahlı tarix terminləri lüğəti. Bakı-Azrnəşr-2006. 282 səh.

37. E.Allahverdiyev, S.Mahmudov. «Azərbaycanca-rusca-ingiliscə meliorasiya terminləri lüğəti». Bakı-»MMC» nəşriyyatı-2006. 274 səh.

38. M.Mehdiyeva. «Neft-mədən istismar avadanlığı terminləri və onların izahlı lüğəti». Bakı-»Neft-Press» nəşriyyatı-2006. 206 səh.

39. Turan Məmmədli. İzahlı biologiya terminləri lüğəti. Naxçıvan-2006. 185 səh.

40. Əli Əhmədov. «Pul, bank, birja terminlərinin izahlı lüğəti». Bakı-2006. 346 səh

41. .M.S.Salahov,A.A.Əfəndiyev,A.M.Məhərrəmov,R.S.Salahova İzahlı fəzavi kimya terminləri lüğəti,Bakı, Elm,2006,164 səh.

42. Abbas Abbasov. «İngiliscə-Azərbaycanca hüquq terminləri lüğəti». Bakı Universiteti nəşriyyatı-2007.

43. Azərbaycanca-ingiliscə-rusca neft və qaz yataqlarının işlənməsinə aid terminlərin izahlı lüğəti. Bakı, 2007, səh.415.

44. Abbas Abbasov. Aytən Bayramova. İngiliscə-Azərbaycanca qısa hüquq terminləri lüğəti. Bakı-2008.

45. Abbas Abbasov, Aytən Bayramova. İngiliscə-Azərbaycanca qısa hüquq terminləri lüğəti. Bakı-2008.

46. Torpaqşünaslıq və aqrokimya terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı-Elm-2008. 250 səh.

47. İngiliscə-Azərbaycanca-rusca aviasiya terminləri lüğəti. A-M hərfləri. Bakı «Şərq-Qərb» nəşriyyatı. 2008, 768 səh.

48. İngiliscə-Azərbaycanca-Rusca aviasiya terminləri lüğəti, N-Z hərfləri. Bakı «Şərq-Qərb» nəşriyyatı 2008, 760 səh.

49. Nəbatat terminləri (Azərbaycanca-rusca) və bitki adları (Azərbaycanca-latınca-rusca-ingiliscə), (latınca-Azərbaycanca-rusca-ingiliscə) lüğəti. I cild. Bakı, Elm, 2008, səh.327.

50. Nəbatat terminləri (Azərbaycanca-rusca) və bitki adları (Azərbaycanca-latınca-rusca-ingiliscə), (latınca-Azərbaycanca-rusca-ingiliscə) lüğəti. II cild. Bakı, Elm, 2008, səh.350.

51. N.Əliyeva, R.Şərifov, C.Əhmədov. İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı. Elm 2008. 120 səh.

52. Soyuq silahın kriminalistik ekspertizasına aid terminlər lüğəti. Bakı, MMC nəşriyyatı-2008. 78 səh.

53. Q.Məhərrəmli. Mediada işlənən alınma terminlərin izahlı lüğəti. Bakı-2008. 256 səh.

54. R.Əliquliyev, Sədaqət Şükürlü, S.Kazımov. Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər. Bakı, İnformasiya texnologiyaları nəşriyyatı. 2009, 201 səh.

55. Русско-англо-азербайджанский словарь технических терминов. И.М.Гусейнов, Х.Ч.Байрамов, Г.Ш.Гасанова. Гянджа, 2009. стр.317.

56. C.E.Allahverdiyev, H.M.Əhmədova, A.H.Hacıyev. «Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statsitika ensiklopediyası». Bakı, «Elm», 2010. 1184 səh.

57. И.М.Гусейнов, Х.Ч.Байрамов, Г.Ш.Гасанова. «Русско-англо-азербайджанский словарь технических терминов». Гянджа-2009. стр.317.

58. Hacı Qulamhüseyn Sultanlı. «Rusca-Azərbaycanca arıçılıq terminləri lüğəti». Bakı-2010. 130 səh.

59. Rusca-ingiliscə-azərbaycanca heyvandarlıq terminləri lüğəti. Bakı-Elm-2009. 227 səh.

60. Rasim Əliquliyev, Sədaqət Şükürlü, Sevda Kazımova. Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər. İnformasiya texnologiyaları, Bakı, 2009, səh.201.

61. İzahlı statistika terminləri lüğəti. Elmi redaktorlar. R.A.Səlimov, S.A.Sadıqova. T.Ə.Paşayev; redaktorlar-Y.X.Yusifov, E.E.Yaqublu, F.Ə.Əliyev, G.A.Ağamoğlanova, rəyçilər – İ.H.Alıyev, R.T.Həsənov, S.M.Yaqubov, V.T.Novruzov. Bakı, Səda nəşriyyatı, 2010. səh.720.

62. İzahlı tərcüməşünaslıq terminləri lüğəti. Rafiq Manafoğlu, Nizami Tağısoy, Rüstəm Kamal. Bakı, 2010, səh.163.

63. Rusca-Azərbaycanca arıçılıq terminləri lüğəti. Hacı Qulamhüseyn Sultanlı. Bakı, 2010, səh.131.

64. Almanca-Azərbaycanca izahlı beynəlmiləl iqtisadi terminlər lüğəti. Bakı, «Kövsər» nəşriyyatı, 2010, səh.143.

65. İngiliscə-rusca-azərbaycanca fizika terminləri lüğəti. M.Əliyev, V.Salmanov, İ.Əliyev. Bakı, Elm, 2010.

66. Azərbaycan-rus-ingilis-türk dillərində fizika terminləri lüğəti. Arif Həşimov, Elmira Zamanova. Bakı, Elm, 2010.

67. Azərbaycan-rus-ingilis-türk-alman-fransız dillərində elektrofizika terminləri lüğəti. Bakı, 2010.

68. İngiliscə-azərbaycanca-rusca hərbi terminlər lüğəti. Z.Salahov, İ.Qasımov. Bakı, 2010.

69. Glossary of grammatical terms and notions. Leyla Jafarova, Sahla Mustafayeva. Science and Education, Baku, 2011.s.245.

70. İzahlı idman terminləri. Tərtib edəni: Aysel Xəlilova. Bakı, 2011, 194 səh.

71. İnşaat terminləri lüğəti. (yollar, körpülər, binalar, inşaat materialları, hidrotexniki və dəniz qurğuları). İ.H.Bəhərçinov, Ş.H.Həsənov, N.M.Qaraisayev, Ş.H.Xəlilli. Bakı, Elm, 2011. 442 s.

72. Azərbaycanca-rusca ərəb mənşəli eyniköklü sözlər lüğəti. Yaşar Alxasov, Fərhad Məzəmli. Bakı, 2011, 256 s.

73. İqtisadi terminlər tezurusu. F.H.Qasımov, A.D.Hüseynova. Bakı, «Elm və təhsil», 2011, 156 s.

74. “Bank-maliyyə terminlərinin izahlı lüğəti”, tərtibçilər: R.Sədirxanov, Rasim Həsənov. Bakı, Nurlar, 2011, səh.540.

75. “İnşaat terminləri lüğəti (ingiliscə-rusca-azərbaycanca)” tərtibcilər: İ.H.Bəhərçinov, Ş.H.Həsənov, N.M.Qaraisayev, Ş.H.Xəlilli.. Bakı, “Elm”, 2012, 442 səh.

76. “Kütləvi informasiya vasitələrində işlənən terminlər lüğəti (ingiliscə-Azərbaycanca), Bakı 2012, səh.143.

77. «Korroziya terminlərinin izahlı lüğəti»( tərtibcilər: t.e. üz.f.d.T.Əhmədov, Q.Abbasovun. Bakı, 2012.348 səh.

78. “Avtomobil nəqliyyatı terminləri lüğəti (rusca-azərbaycanca, tərtibcilər: dos.S.K.Gözəlov, dos. R.T.Məmmədov, dos. B.F.Namazov. Bakı, 2012.

79. “İngiliscə-rusca kimya və neft istehsalı terminləri lüğəti” tərtibcilər: A.Abbasov, N.Əliyeva. Bakı, 2012.286səh.

80. “İngiliscə-Azərbaycanca texniki terminlər lüğəti”nə. redaktor: Ş.Atayeva; tərtibçilər: A.Abbasov, H.Həsənov, M. Quliyev. Bakı, 2012.

81. «Qısa ədəbiyyat terminləri lüğəti» Bakı,2012.

82. “İnşaat terminləri lüğəti” tərtibçilər: İrfan Erdoğmuş və fil.üzrə.fəlsəfə doktoru,dos. Aytən Aydın qızı, Bakı, “Adiloğlu”, 2013, səh.340.

83. “Azərbaycanca, türkcə, ingiliscə izahlı inşaat terminləri lüğəti. tərtibçi: Təranə Xəlilova, Bakı, “Elm və Təhsil”, 2013, 360 səh.

84. «Məhkəmə-trasoloji ekspertizası üzrə Azərbaycanca-rusca sözlük» tərtibçi: h.e.ü.f.d. Cabir Ahmet. Bakı, Elm və təhsil, 2013. səh.96.

85. “Fransızca-Azərbaycanca izahlı hüquq terminləri lüğəti” tərtibçi: Gülbəniz Məmmədova. Bakı, “Elm və təhsil”, 2013. səh.320.

86. “Neft terminləri lüğəti” (Azərbaycan, ingilis, türk, rus dillərində) tərtibçi: fil.üzrə.fəlsəfə doktoru,dos. Aytən Aydın qızı, Bakı, “Adiloğlu”, 2013, səh.1250.

87. «Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğət»i tərtibçi: Adilə Nəzərova, Bakı, Elm və təhsil, 2014, səh.224.
88. “İstilik təchizatı, ventilyasiya və ekologiya terminlərinin izahlı lüğəti”, tərtibçi: Nurməmməd Məmmədov, Bakı, 2014, səh.341.

89. “Alınma terminləri lüğəti”, tərtibçi: Qulu Məhərrəmli, Bakı, “Altun nəşr”, 2014, səh.103.
90. Rafiq Məmmədli İngiliscə - azərbaycanca izahlı kompüter terminləri lüğəti,Bakı,Kitab klubu,2014,465səh.

91. «Logistika terminlərinin izahlı lüğət»i (ümumi rəhbərlik akademik A.Paşayev; tərtibçilər: Elman Nəcəfov, Ənvər Həzərxanov, Azər Qurbanov, Heydər Turabov, Məlahət Mənsimli, Emin Qasımov, Könül Hüseynova, Polad İsmayılov.Bakı,”Şərq-Qərb “,2015,səh.286.

 
© Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyası. 2015.